INFORMAČNÍ A OSVĚTOVÁ KAMPAŇ
na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie

  V závěru roku 2001 schválilo Ministerstvo životního prostředí zahájení osvětové kampaně na podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Základními cíli kampaně je koordinace aktivit v oblasti šíření povědomí o využívání OZE, zvýšení informovanosti o možnostech využívání OZE a zprostředkování pomoci při přípravě projektů v této oblasti. Kampaň představuje zároveň základní osvětový nástroj v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie pro naplnění cílů Národního programu hospodárného nakládání energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. Tento Národní program schválila vláda ČR v říjnu 2001 na základě ustanovení Hlavy III zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií.

  Na realizaci Kampaně se podílejí:

Český ekologický ústav, www.ceu.cz
Technologické centrum AV ČR, www.tc.cas.cz


  Koordinací kampaně pro rok 2002 bylo pověřeno Technologické centrum Akademie věd ČR, kontaktní osoba: Ing. Radan Panáček, panacek@tc.cas.cz

  Na této straně naleznete veškeré dokumenty a podklady připravené v rámci kampaně. Dokumenty jsou volně ke stažení a jsou řazeny pokud možno chronologicky.

 
Závěrečná zpráva Kampaně za rok 2002
byla předána Ministerstvu životního prostředí počátkem prosince 2002.
Zároveň byly nastíněny některé záměry na rok 2003, pokud bude Kampaň pokračovat dále. Pokud máte další zajímavé náměty, zašlete nám je, můžeme se domluvit na spolupráci, případně hledat cesty vedoucí k realizaci. (07.01.2003)
Zpráva
Zasedání redakční rady www.oze.cz
se uskutečnilo 14. října 2002. Výsledkem jednání  je struktura nového systému stránek, který umožní vkládat informace každému členovi redakční rady. Nový systém by měl být v provozu do konce listopadu 2002. (07.01.2003)
Zápis RR 14 10 2002
Schůzka Koordinačního výboru Kampaně
Dne 5. března 2002 proběhla schůzka koordinačního výboru Kampaně. Zápis z koordinační schůzky naleznete v příloze. (03.12.2002)
Zápis 05 03
Solární koncepce
Dne 21. února proběhla v Brně již třetí schůzka pracovní skupiny k přípravě "Solární koncepce". Tato pracovní skupina (resp. dvě pracovní skupiny) má za úkol:
   1) navrhnout a pokusit se prosadit jednodušší způsob přístupu k podporám na solární systémy (potažmo další zařízení využívající OZE) pro fyzické osoby
   2) hledat efektivnější způsoby propagace a osvěty OZE, zejména sluneční energie. Pracovní skupina je otevřená pro všechny vážné zájemce o spolupráci, podrobnější informace na calla@ecn.cz(03.12.2002)
Teze Kampaně na podporu OZE
Záznam z prvního jednání uskutečněného 18.12.2001 v Českém ekologickém ústavu, kterého se zúčastnilo cca 50 potenciálních účastníků kampaně, a shrnutí základních myšlenek a podkladů pro vyhlášení kampaně na podporu OZE. (03.12.2002)
Záznam 18 12, Teze
Jednání 18.12.2001
Na základě jednání dne 18.12.2001 byly vytvořeny tyto závěry pro další směrování kampaně. Kdokoli má o danou problematiku zájem, může přispět svým názorem a pomocí při formování kampaně. K tomu mohou přispět i následující dva dotazníky. (03.12.2002)
dotazník 1, dotazník 2, závěry 18 11
 
Vaše připomínky a náměty očekáváme na Kampan OZE.